لطفا" به عنوان یک مربی، نگاهی به آنچه چند هفته گذشته در زندگی تان رخ داده است بیندازید. به چیزهایی که برای شما تنش زا بوده و موجب احساس ناتوانی و شکست، آزردگی و خشم شما شده است فکر کنید. جملات زیر را با دقت مطالعه کرده و ببینید تا چه اندازه با آن ها هم عقیده هستید. سپس گزینه ای را که بیش از دیگر گزینه ها به نظر شما نزدیک است علامت بزنید.

 • د = درست
 • ن = نادرست
 • ن م = نمی دانم
 1. گونه های متفاوتی از خشم را احساس می کنم.
  د
  ن
  ن م
 2. وقتی خشمگین می شوم، یا آرام هستم یا از کوره در می روم، حد وسطی ندارم.
  د
  ن
  ن م
 3. دیگران متوجه کوچک ترین نشانه ای از خشم در من می شوند.
  د
  ن
  ن م
 4. خیلی پیش از انکه علایم خشم در من ظاهر شوند، می توانم متوجه این مسأله بشوم.
  د
  ن
  ن م
 5. به کوچک ترین نشانه خشم در دیگران پی می برم.
  د
  ن
  ن م
 6. خشم زهر آلود است.
  د
  ن
  ن م
 7. وقتی خشمناک می شوم، انگار که دارم چیزی را می جویم، فک هایم را روی هم فشار می دهم و دندان قروچه می روم.
  د
  ن
  ن م
 8. نشانه های خشم را در بدنم احساس می کنم.
  د
  ن
  ن م
 9. احساس کردن، امر شخصی است، تلاش می کنم احساساتم را ابراز نکنم.
  د
  ن
  ن م
 10. وقتی خشمگین می شوم بدنم بسیار داغ می شود.
  د
  ن
  ن م
 11. احساس خشم در من مانند تشکیل بخار و بالا رفتن فشار است.
  د
  ن
  ن م
 12. خشمگین شدن برای من مانند خارج کردن فشار و پایین آوردن آن است.
  د
  ن
  ن م
 13. خشمگین شدن برای من مانند بالا رفتن فشار و مانع شدن از خروج آن است.
  د
  ن
  ن م
 14. وقتی خشمگین می شوم، کنترلم را از دست می دهم.
  د
  ن
  ن م
 15. با خشم به دیگران می گویم که نمی توانند مرا به انجام کاری وادار کنند.
  د
  ن
  ن م
 16. خشم شیوه ای خاص برای جدی و سخت گیر شدن است.
  د
  ن
  ن م
 17. خشم به من انرژی می دهد، انگیزه ای برای از عهده ی امور برآمدن و غلبه بر آن هاست.
  د
  ن
  ن م
 18. خشم خود را سرکوب می کنم و آن را در درون نگاه می دارم.
  د
  ن
  ن م
 19. به نظر من سرکوب کردن خشم زمینه ساز فاجعه است.
  د
  ن
  ن م
 20. به نظرم خشم امری طبیعی است، مثل پاک کردن گلو.
  د
  ن
  ن م
 21. برای من خشم امری طبیعی است، مثل پاک کردن گلو.
  د
  ن
  ن م
 22. خشم مانند آتش می تواند شما را نابود کند.
  د
  ن
  ن م
 23. خشم ام را تحمل می کنم تا اینکه به تدریج از بین برود.
  د
  ن
  ن م
 24. خشم یعنی تباهی.
  د
  ن
  ن م
 25. خشم دوری از تمدن و وحشی گری است.
  د
  ن
  ن م
 26. از دیدگاه من خشم نابود کننده است.
  د
  ن
  ن م
 27. به نظر من تفاوت زیادی بین خشم و پرخاشگری نست.
  د
  ن
  ن م
 28. به نظر من خشمگین شدن کودک خوب نیست و بهتر است به خاطر آن تنبیه شود.
  د
  ن
  ن م
 29. انرژی ناشی از خشم باید به گونه ای مصرف شود و نیز می توان آن را ابراز کرد.
  د
  ن
  ن م
 30. خشم به شما انگیزه و انرژی می دهد.
  د
  ن
  ن م
 31. خشم و آزردگی ام مکمل یکدیگرند: دلیل خشم من آزرده شدن است.
  د
  ن
  ن م
 32. برای من خشم و ترس با هم همراه هستند. وقتی خشمگین هستم در درونم احساس ناامنی می کنم.
  د
  ن
  ن م
 33. وقتی خشمگین می شوم، خود را در موقعیتی قرار می دهم که می خواهم قدرت داشته باشم،احساس می کنم برای آنچه می خواهم ایستادگی می کنم.
  د
  ن
  ن م
 34. در بیشتر موارد، خشم بی قراری است.
  د
  ن
  ن م
 35. تنها با گدشت زمان می توانم با خشمگین بودن خودم کنار بیایم.
  د
  ن
  ن م
 36. برای من خشم یعنی درماندگی و ناتوانی و شکست.
  د
  ن
  ن م
 37. خشم خود را سرکوب می کنم.
  د
  ن
  ن م
 38. برای دیگران دیدن خشم شما شرم آور است.
  د
  ن
  ن م
 39. خشمگین شدن طبیعی است به شرط آنکه بتوان آن را کنترل کرد.
  د
  ن
  ن م
 40. خشمگین شدن اشخاص مانند پرت کردن اشغال به دیگران است.
  د
  ن
  ن م
 41. رها شدن از خشم مانند خارج کردن چیزی بسیار ناخوشایند از بدن است.
  د
  ن
  ن م
 42. به نظر من ابراز هیجان ها شرم آور است.
  د
  ن
  ن م
 43. اگر انسان سالم باشد، خشم وجود نخواهد داشت.
  د
  ن
  ن م
 44. خشم به معنای پذیرندگی یا ارتباط است.
  د
  ن
  ن م

منبع کتاب: آموزش هوش هیجانی به کودکان ( راهنمای اولیا و مربیان )

نویسندگان: دکتر سیدحمید آتش پور - احسان کاظمی