علائم اختلال بیش فعالی - عدم تمرکز و توجه چیست؟

( دکتر رستمی )