تعریف هوش بحث برانگیز است. برخی از روانشناسان هوش را به عنوان قابلیت بسیار کلی ذهن تعریف کرده اند. که هدایت کننده انسان در زمینه های مختلف زندگیست.

از جمله شامل: ظرفیت فرد برای منطق، توانایی استدلال، برنامه ریزی، حل مسائل، تفکر انتزاعی، درک افکار پیچیده، یادگیری از تجربه و حفظ آن ها به عنوان دانش به سمت رفتار انطباقی در یک محیط اعمال می شود. براساس تحقیقات به عمل آمده در خصوص هوش می توان هوش را علاوه بر انسان ها در حیوانات، گیاهان و ماشین ها نیز یافت. هوش مصنوعی ( به عنوان مثال، نرم افزار ).

انواع هوش:

  • هوش جسمی PQ
  • هوش عقلانی IQ
  • هوش هیجانی EQ
  • هوش معنوی SQ