دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان
هیئت وزیران در جلسه 24/2/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تائید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389) تصویب کرد:

 1. سقف تعرفه های  به شرح ذیل تعیین می گردد:
  • الف - ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی
   1. ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و Phd پروانه دار ( 165/000 ) ریال
   2. ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-Phd مبلغ ( 260/000 ) ریال
   3. ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان مبلغ: ( 330/000 ) ریال
   4. ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک مبلغ: ( 370/000 ) ریال
   5. کارشناس ارشد پروانه دار مبلغ: ( 140/000 ) ریال
   6. کارشناس پروانه دار مبلغ: ( 125/000 ) ریال
   • تبصره 1 - پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تائید و در پروانه مطب درج شده باشد.
   • تبصره 2 - کارشناسان ارشد یا Phd پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و Phd استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا Phd ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
   • تبصره 3 - متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.
   • تبصره 4 - پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.
  • ب - سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی
   1. ضریب تعرفه دندانپزشکی ( 9/000 ) ریال
   2. تا پایان خرداد 1393، ضرایب کای جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی بخش خصوصی مطابق ضرایب کای تعرفه های مصوب سال 1392 ملاک عمل ارائه دهندگان خدمات درمانی قرار می گیرد و رشد ضرایب مذکور، موکول به بازنگری متاب ارزش نسبی می گردد

مبلغ تعرفه در نظر گرفته شده برای 15 دقیقه ارائه خدمات می باشد.

تعرفه ویزیت خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393