آزمون روانی گفتار

آزمون روانی گفتار

نویسنده: دکتر مونا ابراهیمی پور


آزمون زبان پریشی فارسی

آزمون زبان پریشی فارسی

نویسنده: دکتر رضا نیلی پور


آزمون نگرش ارتباطی

آزمون نگرش ارتباطی

نویسنده: فریبا یادگاری - اکبر داروئی - مرتضی فرازی


آزمون زبان پریشی نامیدن فارسی

آزمون زبان پریشی نامیدن فارسی

نویسنده: دکتر رضا نیلی پور


آزمون زبان پریشی نامیدن فارسی

آزمون زبان پریشی نامیدن فارسی

(تصاویر)

نویسنده: دکتر رضا نیلی پور


آزمون های زبان پریشی

آزمون زبان پریشی فارسی

(کارت های تصویری و نوشتاری)

نویسنده: دکتر رضا نیلی پور


زبان پریشی

آزمون زبان پریشی فارسی

(پرسش های آزمون)

نویسنده: رضا نیلی پور


دفتر راهنمای آزمون

آزمون زبان پریشی فارسی

(دفتر راهنمای آزمون)

نویسنده: دکتر رضا نیلی پور


ازمون تشخیصی خواندن

آزمون تشخیصی خواندن

(پاسخ نامه)

نویسنده: سیما شیرازی - دکتر رضا نیلی پور


ازمون تشخیصی خواندن

آزمون تشخیصی خواندن

(راهنما)

نویسنده: سیما شیرازی - دکتر رضا نیلی پور


آزمون تشخیصی خواندن

آزمون تشخیصی خواندن

(زیر آزمون ها)

نویسنده: سیما شیرازی - دکتر رضا نیلی پور