سبزیجات ( 1 )
ماده غذایی مقدار میزان فنیل آلانین معادل