آموزش فاعل

 • آموزش ضمایر و اسامی که، نقش فاعل در ساختار گفتار و زبان دارند.

آموزش فعل

 • آموزش بیش از 70 فعل ساده تک بخشی پرکاربرد در گفتار روزانه همراه با پخش صدا و ضبط صدا توسط درمانگر در زمان های: گذشته، حال، آینده، استمراری، امر و نفی همه این زمان ها و صرف در ضمایر 6 گانه، (من، تو، او، ما، شما، آنها) در 4 رسانه پخش: (فیلم، انیمیشن، نقاشی و عکس) و همچنین قابلیت تغییر آنها.

آموزش مالکیت

 • آموزش مفهوم مالکیت با تعریف علایم و صرف در ضمایر 6 گانه با قابلیت تغییر عکس و صدا برای هر مراجع توسط درمانگر.

داستان

 • 25داستان ساده تصویری، جهت تعمیم و کاربرد موارد آموزش داده شده در گفتار توصیفی و داستانی

قابلیت توسعه

جهت افزایش مهارت ها در قسمت های 3 گانه قبل توسط درمانگر برای افزایش مهارت و تعمیم

 • تنها نرم افزار موجود جهت آموزش ساختار دستور زبان فارسی.
 • مجموعه کاملی از فیلم، انیمیشن، عکس و نقاشی جهت آموزش فاعل، فعل و مالکیت و تغییر زبان و تصاویر بر اساس پروفایل شخصی.
 • آموزش فعل، با صرف زمان های گذشته، حال، آینده، استمراری، امر و نفی و تمامی آن ها.
 • سهولت درک زمان ها، مطابق با صرف ضمایر.
 • آموزش مفهوم مالکیت، مزابق با صرف ضمایر.
 • آموزش مجموعه داستان های تصویری با هدف بسط و تعمیم موارد آموزشی.
 • قابلیت تغییر زبان نرم افزار برای واژه های تعریف شده به زبان های دیگر.
 • دارا بودن منوی توسعه برای ایجاد و بسط واژه های جدید ( فاعل، فعل، مالکیت ) به صورت عکس و صدا و فیلم.

این نرم افزا تولید شرکت کاوشگران اطلاعات پویا می باشد.