1. حتی زمانی که تمام تلاش خود را به کار می گیری، باز هم به خاطر کارهایی که انجام نشده است خود را مقصر می دانم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 2. می دانم هر کسی مشکلاتی دارد ولی مشکلات من آن قدر زیاد است که نمی توانم از خودم راضی باشم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 3. وقتی ناراحت می شوم قادر نیستم با دقت مسئله ای را که مرا ناراحت کرده است شناسایی کنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 4. وقتی چیزی را خراب می کنم یا به هم می ریزد، به خودم حرف های سرزنش کننده می زنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 5. بعضی افراد باعث می شوند در من احساسات بدی نسبت به خودم ایجاد شود.
  الف: همیشه
  ب: گاهی اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ هیچ وقت
 6. از شیوه ی لباس پوشیدن و رفتار خودم خجالت زده هستم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 7. در موقعیت هایی که باید از خودم عاطفه نشان دهم، احساس راحتی نمی کنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 8. دست دادن و بغل کردن کسی که از نزدیکان من نیست برایم نامأنوس و غیرطبیعی است.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 9. وقتی چیزی را دوست می دارم یا می خواهم، تا زمانی که آن را به دست نیاورم فکر آن از ذهنم خارج نمی شود.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 10. ممکن است چیزهایی برای اصلاح شدن در من وجود داشته باشد ولی خودم آن طور که هستم دوست دارم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 11. چیزهایی را بیان می کنم که بعدا" باعث پشیمانی من می شود.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 12. لحظاتی هست که خودم را خیلی قوی، توانمند و سرشار از انرژی می دانم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 13. وقتی با کسی که عصبانی است مواجه می شوم، دست و پایم را گم می کنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 14. نیاز دارم که متفاوت از دیگران باشم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 15. وقتی تصمیم می گیرم کاری انجام دهم با تمام موانعی که باعث عدم دستیابیمن است مقابله می کنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 16. قادر نیستم از فکر کردن به مشکلات خودم دست بکشم.
  الف: همیشه
  ب:اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 17. لازم است تا زمانی که شخصی را واقعا نشناخته ایم با سردی و بی تفاوتی با او برخورد کنیم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 18. تمام تلاش خود را به کار می گیرم تا گریه نکنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 19. گفتن چیزهایی مثل ( دوستت دارم ) برایم مشکل است حتی موقعی که این احساس را دارم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 20. خسته و دلتنگ می شوم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 21. تمام تلاشم را به کار می گیرم حتی اگر کسی ناطر بر کار من نباشد.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 22. از افراد با لیاقت تقدیر می کنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 23. برای چیزهایی که دیگران به آن فکر نمی کنند نگران می شوم
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: کاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 24. برای پیشرفت، نیاز به تشویق و تحریک دیگران دارم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 25. با افراد هیجانی احساس راحتی نمی کنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 26. زندگی من پر از راه های کور ( بن بست ) است.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 27. از کارم راضی نیستم، مگر آنکه کسی از من تمجید کند.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 28. وقتی از مشکلات فرد دیگری اطلاع پیدا می کنم، به سرعت راه حل های متفاوت به ذهنم خطور می کند.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی وقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 29. کارهایی را انجام می دهم که مردم از من انتظار دارند حتی اگر موافق آن ها نباشم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 30. اطرافیان به من می گویند در مقابل مشکلات کوچک واکنش بیش از حد نشان می دهم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 31. هر چقدر کارها را پیش برده باشم، باز بخاطر کم کاری خودم را سرزنش می کنم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 32. به دلایلی که نمی توانم بفهمم، خودم را بدبخت می دانم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت
 33. به توانایی خودم اعتماد دارم.
  الف: همیشه
  ب: اغلب اوقات
  ج: گاهی اوقات
  د: به ندرت
  هـ: هیچ وقت

منبع کتاب: آموزش هوش هیجانی به کودکان (راهنمای اولیا و مربیان)

نویسندگان: دکتر سید حمید آتش پور - احسان کاظمی